Obchodné podmienky

Platba za prenájom a záloha sa bude realizovať v deň zapožičania .

Cena za predmet  prenájmu a výška zálohy bola stanovená, na základe platného aktuálneho cenníka.

Dohodnutá cena za prenájom je vrátane DPH.

Záloha bude vrátená v deň odovzdania.

V prípade  znečistenia predmetu prenájmu  bude účtovaný  poplatok 10 €.

Pri poškodení náradia nesprávnym používaním sa miera poškodenia posúdi výrobcom a prenajímateľ má právo cenu opravy žiadať od nájomcu.  V tomto prípade nebude záloha vyplatená ihneď pri odovzdaní .

V prípade spôsobenia zdravotnej ujmy pri manipulácii s prenajatým náradím prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Pri neskorom vrátení je nájomca povinný doplatiť  adekvátnu sumu nájmu.

K prenájmu je potrebné predložiť OP a ešte jeden doklad totožnosti, zložiť zálohu a zaplatiť cenu za prenájom.

Nájomca súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady :

  • Pohonné hmoty
  • Prepravu
  • Kvalifikovanú obsluhu

 

Nájomca nesmie na predmete prenájmu  robiť  akékoľvek zásahy a úpravy bez súhlasu prenajímateľa.

Nájomca je povinný prečítať si návod na obsluhu a dodržiavať pokyny výrobcu.

Nájomca svojim podpisom prehlasuje, že sa oboznámil s požičovným poriadkom a súhlasí s ním.

POŽIČOVŇA NÁRADIA LM